top of page

TAIPEI .

TAIWAN

活動、記者會、發表會想玩些不一樣的嗎? 讓機械手臂快拍炒熱活動氣氛,增加話題與記憶點

​服務項目:互動規劃設計、機械手臂出租架設、程式撰寫、系統控制

05   /   05   /   2021

bottom of page